Adatvédelmi tájékoztató

1. A tájékoztató célja

Jelen tájékoztató célja hogy a felhasználó megismerje hogy, A Kályhaház Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) a weboldalai működtetése során a Honlapra látogatók, a Honlapon regisztrálók, illetve azon vásárlók, (a továbbiakban együttesen Érintett) adatait kezeli. Minden személyes adatot kizárólag a törvényeknek megfelelően gyűjtünk, valamint kezelünk. Rendszerüzenetet külön hozzájárulás nélkül is küldhetünk, DM levelet azonban kizárólag csak hozzájárulással. Adatait a lehető legnagyobb biztonságban tároljuk, azokat harmadik félnek csak hozzájárulással adjuk át, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre, pl. futárszolgálat, aki a kapott adatokat semmilyen formában nem jogosult felhasználni, tárolni, illetve harmadik fél részére továbbadni. Adatai kezelésekor a Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII törvénynek megfelelően járunk el. Személyes adatairól felvilágosítást, illetve azoknak törlését a kalyhahaz@kalyhahaz.hu címen valamint https://kalyhahaz.hu/elerhetosegek/ címen, írásban kérheti.

1.1. A weboldal üzemeltetője

Az alábbi dokumentumban tájékoztatjuk Önt, mint honlapunk látogatóját, valamint szolgáltatásaink igénybe vevőjét társaságunk adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1.2. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. A személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. A személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. Az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. A személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. Megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával

Társaságunk az Ön személyes adatait:

 1. Az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. Egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. Illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. A tájékoztató során használt fogalmak

 1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 3. Érintett: az a természetes személy, akinek az adatkezelés a személyes adatait érinti;
 4. Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az Adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;
 6. Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;
 7. Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 8. Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
 9. Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 10. DM (Direct Mail): A direkt marketing egyik eszköze, levélreklám, marketing üzenet. Az Érintett erre irányuló előzetes hozzájárulását követően az Adatkezelő e-mail-ben reklámot, marketing üzenetet küld az Érintett email postafiókjába. Az Adatkezelő ajánlatát az Érintett személyre szabva kapja meg.
 11. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 12. Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel kapcsolatba hozható adat – különösen a neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az Érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, telefonszám és az e-mail cím;
 13. Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 14. Profilalkotás: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.

Adatkezelő rögzíti, hogy a fogalommeghatározások a GDPR rendelet 4. cikkével összhangban állnak, amennyiben jelen adatvédelmi tájékoztató általad ismeretlen fogalmat tartalmazna, úgy azokat a 4. cikkben megismerheted.

3. Az általunk kezelt adatok

3.1. Ingyenes helyszíni vagy elektronikus felméréssel kapcsolatos adatkezelés

Felhasználóként a www.kalyhahaz.hu weboldalon a https://kalyhahaz.hu/arajanlat-keres/ linken tudsz helyszíni felmérést kérni, telefonon és E-mail-ben mely követően saját adataid megadásával lehetőséged nyílik a Kályhaház Kft. által biztosított teljes mértékben ingyenes, árajánlatot kapni, illetve szakkonzultáció igénybevételére.

A weboldalt böngészve több helyszini felmérési opciót is találhatsz, melyek segítségével cégünk különböző  módon kivitelezett szolgáltatásformát biztosíthat részedre.

Felhívjuk figyelmedet arra, hogy a Kályhaház Kft. kizárólag abban az esetben köteles, illetve jogosult a „regisztrációhoz” kötött szolgáltatás biztosítására, illetve sütik, amennyiben ahhoz hozzájárulásodat adod. A weboldalon könnyedén hozzájárulhatsz az adatkezeléshez a check box használatával. A weboldalon vagy telefonon bármely a velünk való kapcsolatfelvétel azt jelenti hogy hozzájárulsz az adatkezeléshez, és elfogadod annak feltételeit. Azonban mielőtt bármihez is hozzájárulnál kérjük mindenképpen olvasd el az adatvédelmi tájékoztatónkat, illetve általános szerződési feltételeinket.

Kezelt adatok köre
Az érintett neve, email címe, címére vonatkozó adatok: ország, irányítószám, település, kerület, közterület neve, közterület jellege, házszám, épület, lépcsőház, szint, ajtó; kapcsolattartó telefonszáma; adószáma; bankszámlaszáma, közösségi (EU) adószáma; bankszámlaszáma; nyilvántartási száma IP-címe, üzenet/megjegyzés, érdeklődés tárgya
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Cél a látogatóinknak teljesebb felhasználói élmény nyújtása értesítés árakról, megkereshetjük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk, személyes találkozó lebonyolítása
Jogalap
Önkéntes hozzájárulásod a GDPR 6. cikk (1) bek. a) ponja alapján
Időtartam
Az általad regisztrált érintett törlésre irányuló kérelméig

3.2. Online árajánlatkéréssel kapcsolatos adatkezelés

Felhasználóként a www.kalyhahaz.hu weboldalon a https://kalyhahaz.hu/referenciak/ linken tudsz bármely ott található referenciamunkánkra árajánlatot kérni, mely követően saját adataid megadásával lehetőséged nyílik a Kályhaház Kft. által biztosított teljes mértékben ingyenes, árajánlatot kapni, kérdések feltételére. A weboldalon vagy telefonon bármely a nálunk való árajánlatkérés azt jelenti hogy hozzájárulsz az adatkezeléshez, és elfogadod annak feltételeit.
Kezelt adatok köre
Az érintett neve, email címe, kapcsolattartó telefonszáma; Ip-címe, üzenet/megjegyzés, érdeklődés tárgya, érdeklődés irányzata
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Értesítés árakról, megkereshetjük, az általunk forgalmazott termékekről és szolgáltatásokról tájékoztatókat küldünk
Jogalap
Önkéntes hozzájárulásod a GDPR 6. cikk (1) bek. a) ponja alapján
Időtartam
Az általad regisztrált érintett törlésre irányuló kérelméig

3.3. Kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat és panaszkezelés weboldalon vagy telefonon keresztül

A Kályhaház a weboldalán a https://kalyhahaz.hu/elerhetőségek linken nyújt lehetőséget arra, hogy emailen vagy telefonon keresztül kapcsolatba léphess velünk.

Kezelt adatok köre
Az érintett neve és email címe, illetve további, az érintett által önkéntesen, az emailen keresztül, vagy telefonon megadott személyes adatok
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Észrevételre, panaszra válaszadás, ügyfélszolgálat biztosítása, és az érintett tájékoztatása
Jogalap
Az érintett valamint további természetes személyek létfontosságú érdekében védelme, illetve jogos érdekében érvényesítése és az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) ponja alapján
Időtartam
Az érintett törlésre irányuló kérelméig illetőleg a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

3.4. Honlap látogatása

Kezelt adatok köre
IP cím a látogatás időpontja meglátogatott al-oldalak adatai, az Ön által használt operációs rendszer, eszköz és böngésző típusa
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, web- oldalunkat támadó látogatók beazonosítása, a látogatottság mérésére, statisztikai célok, célzott hirdetések megjelenítése
Jogalap
Társaságunk jogos érdeke, az érintett valamint további természetes személyek létfontosságú érdekében védelme, illetve jogos érdekében érvényesítése és az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) ponja alapján
Időtartam
Az érintett törlésre irányuló kérelméig illetőleg a Ptk. rendelkezései szerinti általános 5 éves elévülési ideig

3.5. Közösségi médiában való megjelenés

A Kályhaház Kft. az alábbi közösségi platformokon képviselteti magát, így az alábbi profilokat kezeli:
https://www.facebook.com/kalyhahaz/ https://www.pinterest.com/kalyhahaz/ https://www.linkedin.com/company/kalyhahaz-kft

A közösségi média felületek üzenőfalán közzétett tartalmakra a Facebook vonatkozásában az oldalakon található „like” vagy „tetszik” linkre kattintva, az Pinterest oldalon a „follow” vagy „követem” linkre kattintva, míg a LinkedInen a „connect” linkre kattintva iratkozhat fel, illetve küldhetsz privát üzenetet a Kályhaház részére.

Kezelt adatok köre
Az érintett neve, továbbá az egyéb, önkéntesen magáról megosztott adatok is láthatóak, illetve elérhetőek el
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Kapcsolatfelvétel, tájékoztatás az aktuális információkról, az Adatkezelőt érintő hírekről, eseményekről
Jogalap
az érintett önkéntes hozzájárulása a GDPR 6. cikk (1) bek. a) ponja alapján
Időtartam
Az érintett a Facebook vonatkozásában az érintett törlés iránti kérelméig illetőleg a „követés leállításáig”, az Pinteresten „unfollow” vagy „kikövetés”, a LinkedInen pedig a „remove connection” linkre kattintva iratkozhat le a Kályhaház egyes közösségi média felületeinek a követéséről, vagy az üzenőfal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket

3.6. Számlázószoftverünk részére történő adattovábbítás

A Kályhaház Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok könyvelésében a Billingo.hu Online számlázóprogram üzemeltetője. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv.169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően haladéktalanul törli.  Billingo Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. 3. em
Kezelt adatok köre
Az érintett neve, számlázási címe, adószáma, E-mail-címe, Telefon száma
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Jogszerűség, Törvényben előírtaknak való megfelelőség illetve a Kályhaház Kft.- nek jogos érdeke fűződik a csalások megelőzéséhez
Jogalap
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja
Időtartam
Elévülésig

3.7. Megrendeléshez, és házhozszállításához kapcsolódó adatkezelés és adatovábbítás

A www.kalyhahaz.hu honlapon lehetőség nyílik az online vásárlásra.

A kiszállítást végző futárszolgálatról az érintett vállalkozásnak történő átadást előtt e-mail útján kap pontos tájékoztatást a vásárló.

A webáruházi vásárlások házhozszállítását az alábbi cégek egyike végzi:

 1. GLS Hungary Kft. H-2351 Alsónémedi Európa u. 2.
 2. MPL Magyar Posta Zrt.H-1138 Budapest, Dunavirág u. 2.-6.
 3. Palletways Group Limited H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Kezelt adatok köre
Azonosítószám, név, megszólítás e-mail cím, telefonszám, szállítási, számlázási név, cím, a vásárlások adatai (dátum, termékek megnevezése, értéke), adószám, fizetés módja, direkt marketing célú hozzájárulás
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
A Kályhaház Kft. webáruházában történő vásárlás, számla kiállítása, a megrendelések teljesítése, a vásárlás és fizetés dokumentálása, esetleges visszáru ügyintézés, számviteli kötelezettség teljesítése, vásárlói kapcsolattartás, a vásárlói szokások elemzése, célzottabb kiszolgálás, a kiszállítás során a vevő, vagy átvevő pontos beazonosítását, megtalálását és a vele való kapcsolatfelvételt szolgálja
Jogalap
Az adattovábbítás jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja], továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja
Időtartam
Elévülésig

Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: a Szolgáltató, valamint a házhozszállítást végző cég pénzügyi és logisztikai munkatársai, valamint a Szolgáltató könyvelője. A kiszállítással kapcsolatos adatok adattovábbítás keretében kapcsolatba kerülnek a kiszállítást végző céggel, valamint a könyvelővel.  

3.8. Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére történő adattovábbítás

Tájékoztatunk, hogy Kályhaház a számláidról annak az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) és különösan annak 10. számú melléklet 1. pontja szerinti valamennyi kötelező adatára kiterjedően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elektronikus rendszere számára adatot szolgáltathatsz, ezzel megkönnyítve egyes adminisztrációs és jelentési kötelezettségeidet. Ezen számlaadatok a számlázóprogramból a kiállítás után azonnal, interneten keresztül kerülnek továbbításra a NAV részére. Továbbá beállíthatod, hogy valamennyi belföldi adóalany számára kiállított számládról az adatszolgáltatás a NAV részére biztosított lehessen.

A számlázó rendszerünk az adóalany NAV által kezelhető elektronikus formában és módon továbbíthatja valamennyi számlája teljes adattartalmát a revízió részére. Ennek megfelelően az adatexport az adóalany valamennyi számlázó programmal előállított számlájának adattartalmát érinti, nem csak azon számlákét, amelyekről adatot kell szolgáltatnia.

3.9. Hatósági megkereséssel összefüggő adattovábbítás

A Kályhaház bármely bíróság vagy hatóság jogszabályon alapuló megkeresés alapján kötelezhető egyes adott érintettre vonatkozó személyes adatátadására. Jelen pontban nevezett megkeresés alapján a megkeresést foganatosító részére személyes adatot csak olyan mértékben adunk ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

3.10. Felhasználói vélemények

A Kályhaház weboldalán megtalálhatóak egyes felhasználóink ajánlásai és véleményei. A felhasználók hozzájárulásának birtokában a Kályhaház jogosult nevüket és képmásukat a weboldalán megjeleníteni

Kezelt adatok köre
Az érintett címzett neve, email címe, weboldal linkje
Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja
Felhasználó vélemények és értékelések megjelenítése
Jogalap
Önkéntes hozzájárulás a GDPR 6. cikk (1) bek. a) ponja alapján
Időtartam
Az általad regisztrált érintett törlésre irányuló kérelméig

4. Sütik

4.1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

4.2. Az Ön hozzájárulása

A sütikről a weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testre szabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználóközpontú biztonsági sütik, és hirdetés-sütikről. A honlap böngészésével elfogadja, hogy sütiket helyezzünk el az Ön böngészőjében abból a célból, hogy elemezni tudjuk, hogyan használja honlapunkat. 

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

4.3. Milyen sütiket alkalmazunk?

A honlapunkon alkalmazott sütik a következők:

 1. A cookie neve: Google Analytics
  • A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése
  • A cookie jellege: viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése
 2. A cookie neve: Facebook
  • A cookie célja: Facebook tagjait (és akik nem tagok) követi piackutatási elemzés és termékfejlesztés céljával
  • A cookie jellege: viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése
 3. A cookie neve: Facebook Pixel
  • A cookie célja: Konverzió mérés
  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése
 4. A cookie neve: Google Adwords
  • A cookie célja: Konverzió mérés
  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 2 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése
 5. A cookie neve: Google Tag Manager
  • A cookie célja: Analytica és reklámtevékenység ellenőrzése
  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése
  • 13/A. § (4) bekezdése.
 6. A cookie neve: _fbp
  • A cookie célja: Összetett statisztikai adatok gyűjtése
  • A cookie jellege: viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése
 7. A cookie neve: _fbc
  • A cookie célja: Konverzió mérés
  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: 1 év
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése
 1. A cookie neve: woocommerce_recently_viewed, zooProductsCompareItems
  • A cookie célja: Alapvető webfunkciók működtetése
  • A cookie jellege: nem viselkedésfigyelő
  • A cookie élettartama: munkamenet végéig
  • Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, melyről a GDPR 6. (1) a) pontja rendelkezik, valamint az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, és az E-kertv. 13/A. § (4) bekezdése

Automatizált profilalkotás és célzás: az internetezési szokásokról a cookie-k segítségével gyűjtött személyes adatok alapján az internetezési előzményekhez igazodó, személyre szabott reklámokat jelenítünk meg a látogató részére.

 A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

5. Online fizetéssel kapcsolatos tevékenység

A Kályhaház Kft. termékeinek megrendelése esetén a bankkártyás fizetéshez a SimplePay-t használhatod. A SimplePay az OTP Mobil Kft.szolgáltatása, amivel kényelmesen és biztonságosan lehet bankkártyával, vagy előre feltöltött egyenleggel fizetni online. A szolgáltatások használatával és jelen tájékoztatás birtokában kifejezetten elfogadhatod, hogy a Kályhaház Kft. ezen online fizetési szolgáltatás használata esetén kódolt adataidat átadja az online fizetési szolgáltatást nyújtó OTP Mobil Kft. (Cg. 01-09-174466; székhely: 1143 Budapest, Hungária krt. 17-19.), mint adatkezelő részére. A fizetést lebonyolító szolgáltatók részére általuk igényelt további adatokat adhatsz meg a fizetésed során.

A SimplePay által a tranzakciókról rögzített adatokból a Kályhaház részére csak azok az adatok kerülnek továbbításra, amit a célból kezelünk, hogy megbizonyosodhassunk a fizetés megtörtént.

A SimplePay fizetési rendszer részletes adatkezelési szabályait az adatvédelmi tájékoztatója tartalmazza, amely megtalálható a következő linken: https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato

Mindenképpen felhívjuk figyelmedet azonban arra, hogy megadott bankkártya adatokat a Kályhaház Kft egyetlen szerverén sem tárolja és nem ismerheti meg tekintettel arra, hogy a SimplePay részére olyan kódként kerül átadásra, melyet a Kályhaház Kft. nem tud visszafejteni vagy azonosítani.

6. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a regisztráció illetve a Társaságunkkal kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • A regisztráció törlésével
 • Az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával
 • A regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználá- sához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatá- sának időtartama alatt.

7. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 3. pontban található.

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi  és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelke- zésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elen- gedhetetlenül szükséges mértékben.

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munka- vállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében titkosítást, jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

A biztonsági kérdésekkel kapcsolatban kérjük az Ön segítségét abban, hogy gondosan őrizze meg honlapunkhoz meglévő hozzáférési jelszavát és ezt a jelszót senkivel se ossza meg.

8. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • Tájékoztatást kérhet
 • Kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését
 • Tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a köte- lező adatkezelés kivételével)
 • Bíróság előtt jogorvoslattal élhet
 • A felügyelő   hatóságnál   panaszt   tehet,    illetve      eljárást      kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html)
Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.:
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap:https://naih.hu/

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • Adatairól
 • Azok forrásáról
 • Az adatkezelés céljáról és jogalapjáról
 • Időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szem- pontjairól
 • Az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysé- gükről
 • Adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint meg- előzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • Az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és cím- zettjéről

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk  Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyúj- tásától számított legrövidebb időn belül, 10 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvé- nyesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjá- tól számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett vá- lasztása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is for- dulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával

– egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

9. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • A természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info )
 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker )
 • Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv )
 • A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

10. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a: (kalyhahaz.hu/adatvedelmi-tajekoztato) weboldalon történik

11. Záró rendelkezések

Az egyértelműség kedvéért a Kályhaház Kft rögzíti, hogy amennyiben az adatkezeléssel összefüggő fogalmakkal, alapelvekkel, jogosultságokkal vagy egyéb körökkel kapcsolatosan kérdésed merülne fel, úgy a https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform_hu honlapon található leírások átolvasásával további hasznos információkhoz juthatsz a GDPR rendelet szerint alkalmazott adatvédelmi gyakorlatról. Ez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a Kályhaház Kft-hez fordulj abban az esetben, ha a Kályhaház adatvédelmi gyakorlatával összefüggésben merülne fel kérdésed.

Amennyiben a Kályhaház jelen tájékoztatójában rögzített céljától eltérő adatgyűjtési tevékenységet tervez végezni, úgy a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintetteket az adott adatkezelés céljáról és a további adatkezelés kizárólag az érintettek hozzájárulását követően kezdődheti meg.

A Kályhaház fenntartja magának a jogot jelen szabályzat megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

Kelt és érvényesség: Herend, 2020.08.15-től a visszavonásig